Hlavní menu Nabídka jóga pomůcek Obsah yogashopu

Obchodní podmínky

Podmínky Partnerského programu Yogashop

I.
Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují pravidla Partnerského programu internetového obchodu www.yogashop.cz (dále jen „partnerský program“), dále pak vztahy mezi provozovatelem internetového obchodu www.yogashop.cz, Ing. Janou Smažíkovou, se sídlem Praha 8, Poděbradova 699/14, PSČ 182 00, IČ 71531165 (dále jen „Provozovatel“) a účastníky Partnerského programu (dále jen „Účastník“).

II.
Účast na partnerského programu vzniká uzavřením Smlouvy o využití partnerského programu (dále jen „Smlouva“). Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy a Účastník uzavřením Smlouvy vyslovuje s těmito obchodními podmínkami souhlas.

Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem registrace Účastníka k partnerskému programu. Registraci provádí Účastník vyplněného registračního formuláře na webových stránkách Provozovatele a je dokončena doručením vyplněného registračního formuláře Provozovateli. Při registraci uvede Účastník číslo bankovního účtu, na který bude provize vyplacena.

Provozovatel povede každému Účastníkovi účet s aktuální výší provize, způsobem, datem jejího získání a seznamem vyplacených provizí.

III.
Provozovatel poskytne Účastníkovi ke stažení reklamní bannery a účastník může na svých webových stránkách tyto reklamní bannery umístit.

Provozovatel se zavazuje vyplatit Účastníkovi za stanovených podmínek provizi.

IV.
Z každého uskutečněného nákupu v internetovém obchodě Provozovatele, který je kupujícím realizován po kliknutí na reklamní banner Provozovatele umístěný na webových stránkách Účastníka, získá Účastník provizi ve výši 10 % z ceny zakoupeného zboží, přičemž rozhodná je cena zboží bez DPH.

Po kliknutí na reklamní plochu je kupujícímu nastaveno cookie s platností na 30 dnů. Pokud během této doby kupující provede ze stejného prohlížeče, ze kterého bylo kupujícím realizováno kliknutí na reklamní banner umístěný na webových stránkách Účastníka nákup v internetovém obchodě Provozovatele a tento nákup uhradí, je tento nákup považován za nákup uskutečněný prostřednictvím partnerského programu a je z něj Účastníkovi poskytnuta provize.
Z technických důvodů se cookie ukládá vždy pouze v rámci jednoho používaného prohlížeče kupujícího a pokud kupující při nákupu použije jiný prohlížeč, než z kterého bylo realizováno kliknutí na reklamní banner, nebude z technických důvodů Účastníkovi provize přičtena.

Provozovatel si vyhrazuje právo nevyplatit Účastníkovi provizi v případě, že kupující - spotřebitel poté, co provede a uhradí nákup v internetovém obchodě Provozovatele využije svého práva do 14 dnů od smlouvy odstoupit.

V.
Provize jsou Účastníkovi vypláceny na jeho žádost prostřednictvím převodu na bankovní účet uvedený Účastníkem v registračním formuláři a to nejdříve po dosažení 1000,- Kč.

Provize bude Účastníkovi načtena na jeho účet do 30 dnů poté, co byl kupujícím uhrazen nákup.

VI.
Účastník se zavazuje nepodnikat žádnou činnost směřující k neoprávněnému zvýšení provize.
Účastník nesmí umístit banner na stránky, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy, například na stránky obsahující pornografii, a které mohou jakýmkoliv způsobem poškozovat dobré jméno Provozovatele.
Provozovatel si vyhrazuje právo neoprávněnou provizi nevyplatit.

VII.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být ukončena dohodou, výpovědí nebo okamžitým ukončením.

Vypovědět smlouvu je oprávněn Provozovatel i Účastník; a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet následující den po odeslání výpovědi.

Okamžitě ukončit smlouvu je oprávněn Provozovatel v případě podstatného porušení povinností Účastníka podle těchto Podmínek, zejména povinností dle bodu VI, nebo obecně závazných právních předpisů.

VIII.
Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 23. 5. 2012 a Provozovatel si vyhrazuje právo na jejich změnu bez předchozího upozornění.
Vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, a dalšími souvisejícími předpisy.

YOGA NEWSLETTER - NOVINKY NA E-MAIL